MENU

พล่ารวมมิตรทะเล

Seafood salad with lemon grass and mint.

200.00 บาท

พล่ากุ้งแม่น้ำ (8-10ตัวโล)(2ตัวต่อจาน)

River Prawn salad with lemon grass and mint.
(Size 8-10 pcs./kg.)  (2 pcs.)

380.00 บาท

พล่ากุ้งสด

Shrimp salad with herbs.
(พล่ากุ้งสด)

180.00 บาท

พล่าปลาทู

Mackerel salad with herbs.
พล่าปลาทู

180.00 บาท